5 ஆம் வகுப்பு - இரண்டாம் பருவம் - அனைத்து பாட புத்தக வினா- விடைகள் / 5TH STD - TERM 2 - ALL SUBJECTS - BOOK BACK ANSWERS - EDUNTZ

புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள்

கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு

Search here

Wednesday, 26 October 2022

5 ஆம் வகுப்பு - இரண்டாம் பருவம் - அனைத்து பாட புத்தக வினா- விடைகள் / 5TH STD - TERM 2 - ALL SUBJECTS - BOOK BACK ANSWERS

5 ஆம் வகுப்பு - இரண்டாம் பருவம் - அனைத்து பாட புத்தக வினா- விடைகள்

தமிழ்:

 1. அறிவியல் / தொழில்நுட்பம் - DOWNLOAD HERE
2. நாகரிகம் / பண்பாடு - DOWNLOAD HERE
3. தொழில் / வணிகம் -DOWNLOAD HERE
ஆங்கிலம்:

1. Hospitality - DOWNLOAD HERE
2. Sports - DOWNLOAD HERE

கணிதம் - 

1. வடிவியல் - DOWNLOAD HERE
2. எண்கள் - DOWNLOAD HERE
3. அமைப்புகள் - DOWNLOAD HERE
4. நிறுத்தல் அளவை - DOWNLOAD HERE
5. இடைகருத்து - DOWNLOAD HERE
6. தகவல் செயலாக்கம் -  DOWNLOAD HERE

அறிவியல் - 

1. உணவு - DOWNLOAD HERE
2. நீர் - DOWNLOAD HERE
3. தாவரங்கள் - DOWNLOAD HERE

சமூக அறிவியல் - 

1. பண்டைய அகழ்வாராய்ச்சி - DOWNLOAD HERE
2. நீர்க்கோளம் - DOWNLOAD HERE
3. உலகில் உள்ள கண்டங்கள் - DOWNLOAD HERE

No comments:

Post a Comment