முதல் பருவ வினாத்தாள்கள் 2022 (தொகுத்தறி) வகுப்பு 1 முதல் 10 வரை | FIRST TERM & QUARTERLY EXAM QUESTION PAPERS (SA) 2022 CLASS 1 TO 10 - EDUNTZ

Latest

கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு

Search here

Friday 2 September 2022

முதல் பருவ வினாத்தாள்கள் 2022 (தொகுத்தறி) வகுப்பு 1 முதல் 10 வரை | FIRST TERM & QUARTERLY EXAM QUESTION PAPERS (SA) 2022 CLASS 1 TO 10

முதல் பருவ வினாத்தாள்கள் 2022 (தொகுத்தறி) வகுப்பு 1 முதல் 10 வரை | FIRST TERM & QUARTERLY EXAM QUESTION PAPERS (SA) 2022 CLASS 1 TO 10


1ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள்

தமிழ் - இங்கே கிளிக் செய்யவும்
ஆங்கிலம் - இங்கே கிளிக் செய்யவும்
கணிதம் - இங்கே கிளிக் செய்யவும்
சூழ்நிலையியல் - இங்கே கிளிக் செய்யவும்

2ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள்

தமிழ் - இங்கே கிளிக் செய்யவும் 
ஆங்கிலம் - இங்கே கிளிக் செய்யவும்
கணிதம் - இங்கே கிளிக் செய்யவும்
சூழ்நிலையியல் - இங்கே கிளிக் செய்யவும்

3ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள்

தமிழ் - இங்கே கிளிக் செய்யவும்
ஆங்கிலம் - இங்கே கிளிக் செய்யவும்
கணிதம் - இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அறிவியல் - இங்கே கிளிக் செய்யவும்
சமூகவியல் - இங்கே கிளிக் செய்யவும்

4ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள்


5ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள்


6ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள்


7ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள்


8ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள்


9ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள்


10ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள்


No comments:

Post a Comment