பள்ளிப்பார்வையின் போது CLASS ROOM OBSERVATION - ல் OBSERVE செய்யும் பகுதிகள் - EDUNTZ

புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள்

கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு

இந்த வலைதளத்தில் தேடவும்

Thursday, 22 September 2022

பள்ளிப்பார்வையின் போது CLASS ROOM OBSERVATION - ல் OBSERVE செய்யும் பகுதிகள்

பள்ளிப்பார்வையின் போது CLASS ROOM OBSERVATION - ல் OBSERVE செய்யும் பகுதிகள்


No comments:

Post a Comment