ஓய்வுபெறும் ஆசிரியர்களுக்கு கல்வியாணடின் கடைசி வேலை நாள் வரை மறுநியமனம் - EDUNTZ

புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள்

கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு

எண்ணும் எழுத்தும் சார்ந்த பதிவுகள்

Search This Site

Friday, 5 August 2022

ஓய்வுபெறும் ஆசிரியர்களுக்கு கல்வியாணடின் கடைசி வேலை நாள் வரை மறுநியமனம்

ஓய்வுபெறும் ஆசிரியர்களுக்கு கல்வியாணடின் கடைசி வேலை நாள் வரை மறுநியமனம்

👉பாடக்குறிப்பு படிநிலைகள் NOTES OF LESSON STEPS

👉6ஆம் வகுப்பு  முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை- தமிழ் - முதல் பருவத்தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2022 / CLASS 6 TO 10TH TAMIL - FIRST MIDTERM -2022

👉6th - 10th Standard ENGLISH - FIRST MIDTERM EXAM QUESTION PAPER PDF - 2022 | 6ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை - ஆங்கிலம் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு வினாத்தாள்- ஆகஸ்ட் 2022


No comments:

Post a Comment