12 ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல் - முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் - 2022 / 12TH COMPUTER SCIENCE - FIRST MIDTERM TEST - 2022 - EDUNTZ

புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள்

கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு

எண்ணும் எழுத்தும் சார்ந்த பதிவுகள்

Search This Site

Saturday, 6 August 2022

12 ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல் - முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் - 2022 / 12TH COMPUTER SCIENCE - FIRST MIDTERM TEST - 2022

12 ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல் - முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு - 2022 / 12TH COMPUTER SCIENCE - FIRST MIDTERM TEST - 2022
Respected Teachers and Friends,  I Kindly request you to download and use this useful PDF file.  Also please  share this link to  other WhatsApp groups


No comments:

Post a Comment