பள்ளிகள் திறப்பிற்கு முன் வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் பள்ளிகளைப் பார்வையிட்டு சரிபார்க்கப்பட வேண்டிய விவரங்கள். சரிபார்ப்புப் பட்டியல் - EDUNTZ

புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள்

கல்விச் செய்திகள்

Click Here

தினம் ஒரு தகவல்

Click Here

HEALTH TIPS

Click HereLESSON PLAN GUIDE

Click Here

CEO PROCEEDINGS

Click Here

வேலைவாய்ப்புச் செய்திகள்

Click HereSearch This Blog

Sunday, 10 October 2021

பள்ளிகள் திறப்பிற்கு முன் வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் பள்ளிகளைப் பார்வையிட்டு சரிபார்க்கப்பட வேண்டிய விவரங்கள். சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

பள்ளிகள் திறப்பிற்கு முன் வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் பள்ளிகளைப் பார்வையிட்டு சரிபார்க்கப்பட வேண்டிய விவரங்கள். சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

No comments:

Post a Comment