மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு உயர் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி அறிமுக பயிற்சி நடைபெறுதல் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!! - EDUNTZ

புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள்

கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு

எண்ணும் எழுத்தும் சார்ந்த பதிவுகள்

Search This Site

Friday, 5 August 2022

மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு உயர் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி அறிமுக பயிற்சி நடைபெறுதல் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!

மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு உயர் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி அறிமுக பயிற்சி நடைபெறுதல் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!


No comments:

Post a Comment